:: แบบฟอร์มและเอกสารงานวิชาการ ::
รายการ
ฟอร์มสำหรับเขียน (pdf)
ฟอร์มสำหรับพิมพ์ (doc)
 ขอให้คุณครูดาวน์โหลดฟอนต์ทางราชการไปลงที่เครื่องคอมฯ ก่อนโหลดแบบฟอร์มไปใช้
ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบขออนุญาตส่งครูไปปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 รายงานการไปปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบขออนุญาตนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนไปประกวด, แข่งขัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ใบแจ้งผลการนำนักเรียนไปประกวด, แข่งขัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมแผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมแผนกปฐมวัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ตารางผลการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม แผนกปฐมวัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/ลานอเนกประสงค์/อาหารและเครื่องดื่ม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการวิเคราะห์อัตรากำลังครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ทะเบียนสื่อโรงเรียนชลประทานวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ทะเบียนการใช้สื่อโรงเรียนชลประทานวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชลประทานวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนชลประทานวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบบันทึกการเข้าอบรมและพัฒนาของครูโรงเรียนชลประทานวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 บันทึกหลังสอน (สำหรับสอน 2 คน ขึ้นไป)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 แบบสรุปการส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบประมวลรายวิชา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 บันทึกการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน/สนับสนุนการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของครูการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของครู ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แฟ้มสะสมงานครู (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 บันทึกการจัดสอนแทนของครู
ดาวน์โหลด
รายการจัดอบรมของโรงเรียนชลประทานวิทยาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546-2555
ดาวน์โหลด
 บันทึกวันขาดวันลาของครู ปีการศึกษา 2552 - 2554
        [2552]     [2553]      [2554]
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานครูฝ่ายสนับสนุนการสอน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลากิจ (ฝ่ายการเรียนการสอน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลากิจ (ฝ่ายสนับสนุนการสอน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลากิจ (นักการ/ภารโรง)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักการ/ภารโรง ช่างและพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลด