ภาพกิจกรรม : กิจกรรมจตุรงค์ภาคี วันที่ 5 กันยายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved