ภาพกิจกรรม : จาตุรงค์ภาคี ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved