ภาพกิจกรรม : MOU ระหว่างโรงเรียนชลประทานวิทยาและมหาวิทยาลัยบาโฮล (University of Bohol) ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 23 ตุลาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อความเพื่อความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนชลประทานวิทยาและมหาวิทยาลัยบาโฮล (University of Bohol) ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 23 ตุลาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved