ภาพกิจกรรม : คณะผู้บริหารโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนฮาคุบะ ณประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 ตุลาคม 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved