ภาพกิจกรรม : วันเด็ก แผนกปฐมวัย วันที่ 12 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved