ภาพกิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.6 วันที่ 24 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved