โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted English
      จัดการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชลประทานวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น       รวมวิชาภาษาอังกฤษ 9 คาบ/สัปดาห์ ** ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ (Native Speaker)   7  คาบ และมีครูภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วย (Teacher Assistant)** ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยทำหน้าที่สอนในวิชาพื้นฐาน 2 คาบ            
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SM-CPW
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2561(SM-CPW)เป็นหลักสูตรที่จัดโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   วิศวกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายชลประทานวิทยา 4.0   และมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล ( Customized Curriculum ) จัดเป็นรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพความถนัดและความสนใจ
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Chonprathanwittaya : Eng.CPW
จัดการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชลประทานวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น       รวมวิชาภาษาอังกฤษ 9 คาบ/สัปดาห์ ** ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ (Native Speaker)   9 คาบ และมีครูภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยทำหน้าที่เป็นครูผู้ช่วย (Teacher Assistant)
โครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ESMP
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น และจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมตามแนวทางของ สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิศวกรรมและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์และ / หรือ รายวิชาเพิ่มเติมเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program : AP Program ) เน้นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ ( STEM Education : Science Technology Engineer and Mathematics Education) นักเรียนจะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิดระดับสูง กระบวนการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นนักเรียนที่เก่ง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ บริบทโรงเรียนชลประทานวิทยา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ระดับชั้นมัธยมศึกษา  พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น เรียน AP (Advanced Program) ภาควิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ค่ายบูรณาการ ฯ ฝึกงาน การทำโครงงาน เป็นต้น
โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน
สร้างโอกาสแก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกใหม่ในการพัฒนา สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพด้านอุตสาหกรรมการบินสู่ระดับมาตรฐานสากล
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
    โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฏหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย