ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
แผนการเรียนบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ITP
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คุณสมบัตินักเรียน

1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ปีการศึกษา 2565 มีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.นักเรียนมีความตั้งใจเข้าเรียนแผนการเรียน ITP มีความประพฤติเรียบร้อย ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

3.มี iPad รุ่น GEN 8 ขึ้นไป เพื่อประกอบการเรียนทั้งในโรงเรียน และที่บ้าน

4.มีคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ windows 10 ขึ้นไป ( มีอุปกรณ์ต่อพ่วง กล้อง ลำโพง ไมค์ ) เพื่อใช้ประกอบการเรียนที่บ้าน

5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ รวมทั้งดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดาและมารดา

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดาและมารดา

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดาและมารดา

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5.ใบรับรองความเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม

6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดย Upload File.JPG และนำมายื่นพร้อมใบสมัครจำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

** เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การรับสมัคร
วันที่ 9 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าสมัคร 300.00 บาท
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
วันที่ 7 มีนาคม 2566
ประกาศผล
วันที่ 13 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.cpw.ac.th หรือ Facebook CPW School
มอบตัว
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ขั้นตอนการสมัคร
แจ้งปัญหาการใช้งาน