ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน
(Chonprathanwittaya International Aviation School : CPW-IAS)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัตินักเรียน

1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และเตรียมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2.ใบรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองความเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

3.หลักฐานผู้สมัคร ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน

4.หลักฐานผู้ปกครอง ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา

5.หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

** เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 9 ถึง 23 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. (ค่าธรรมเนียมใบสมัครราคา 300.- บาท)
ประกาศผลสอบ
วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 100 ปี ชูชาติอนุสรณ์ และเว็บไซต์โรงเรียนชลประทานวิทยา www.cpw.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบตัว
วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น. ที่อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องบัญชี - การเงิน และห้องทะเบียน -วัดผล
ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ 47,000.- บาท