ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน สมุด และเครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป. 4 - ป.6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved