สู่รั้วมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดูผลสรุป
รหัสนักเรียน 21763
ชื่อ-นามสกุล นายธีรธเนศ อยู่ปุย
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะที่สอบได้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21773
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญลินี ศิริวิวัฒน์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21787
ชื่อ-นามสกุล นายศุภชาญ อัศวิกุล
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
คณะที่สอบได้ โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21794
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปรายฟ้า ฟ้ากระจ่าง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สถาปัตยกรรม
คณะที่สอบได้ สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21828
ชื่อ-นามสกุล นางสาวศลิษา หมื่นหล้า
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สาขาวิชาเทคนิคการเเพทย์
คณะที่สอบได้ คณะเทคนิคการเเพทย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21830
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรรณิการ์ จำปา
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะที่สอบได้ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21831
ชื่อ-นามสกุล นายตุลยวัฒน์ บัวศรี
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา -
คณะที่สอบได้ ประมง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21849
ชื่อ-นามสกุล นายสพล ฟัตละ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา สารสนเทศศึกษา
คณะที่สอบได้ มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21853
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรลดา จิระวรรณ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา ยางและพอลิเมอร์
คณะที่สอบได้ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21873
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมินธดา บุญมีสุข
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะที่สอบได้ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21877
ชื่อ-นามสกุล นางสาวศตพร ธุระสิทธิ์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีความงาม
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21891
ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำเพชร เพชรดำ
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21905
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอทิตยา สุมาลัย
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคนิคการสัตวแพทย์
คณะที่สอบได้ เทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21916
ชื่อ-นามสกุล นายวรายุส เฉยชิด
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
คณะที่สอบได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21939
ชื่อ-นามสกุล นายภัทรธร เหมือนแย้ม
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะที่สอบได้ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 21963
ชื่อ-นามสกุล นางสาวปาจรีย์ อุ่นอก
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะที่สอบได้ อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 22001
ชื่อ-นามสกุล นายชัยพล แก้วบุรงค์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
คณะที่สอบได้ โรงเรียนการเรีือน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 22015
ชื่อ-นามสกุล นางสาวณิชกานต์ พลอยประจำเมือง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะที่สอบได้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 22044
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฬาลักษณ์ กลั่นบุศย์
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา พยาบาลศาสตร์
คณะที่สอบได้ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี
ปีการศึกษา 2561
รหัสนักเรียน 22054
ชื่อ-นามสกุล นางสาวชวัลรัตน์ ณ ถลาง
ชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
สาขา วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
คณะที่สอบได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved