ประวัติการศึกษา

ก่อนเข้าเรียนที่นี่

เรียนจบชั้น :
ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่
จังหวัด :
กระบี่

เข้าเรียนที่นี้

วันที่ :
-
เข้าเรียนชั้น :
-