ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ ในช่วงวันเข้าพรรษา | โรงเรียนชลประทานวิทยา
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์จะอธิษฐานพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษานี้จะมีประเพณีที่สำคัญได้ แก่    
การถวายเทียน  และผ้าอาบน้ำฝน แก่พระสงฆ์ สำหรับโรงเรียนชลประทานวิทยาจะมีประเพณีที่ปฏิบัติกันทุกปี
คือการ สวดมนต์ยาวระหว่างเข้าพรรษา โดยในปีการศึกษา 2559 นี้
มีตัวเแทนนักเรียนนำสวดมนต์ยาวทั้งหมด 7 คน  คือ 
 
น.ส. พีรนุช การดำริห์ ม.6/3
น.ส. ธริศรา กรุดมินบุรี ม.6/3
น.ส. ณิชกานต์ ศิรินาถ ม.6/3
น.ส. มาสภัสสร ป้อมอาศา ม.6/2
น.ส. โอปอ จันคง ม.5/3
น.ส. กัณศิญานนท์ บุราณรมย์ ม.5/3
น.ส. กรรธิชา ภูเรือง ม.4/3
 

UPDATE : 2016-07-25 00:39:38

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved