คณะผู้บริหารโรงเรียนชลประทานวิทยา ภายใต้นโยบาย “ชลประทานวิทยา 4.0” | โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณะผู้บริหารโรงเรียนของเรา....ภายใต้นโยบายชลประทานวิทยา 4.0 ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพลูกๆ ชปว ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ อย่างเต็มที่

UPDATE : 2017-09-13 03:56:53

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved