หลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนชลประทานวิทยา | โรงเรียนชลประทานวิทยา
หลักสูตรปฐมวัย ดูรายละเอียด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดูรายละเอียด

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการห้องเรียนน้ำเพชร (Namphet Program) ดูรายละเอียด

โครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Enrichment Science & Math Project : ESMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ดูรายละเอียด

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science-Math Chonprathanwittaya : SM-CPW) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)  ดูรายละเอียด

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์(เพื่ออากาศยาน) ดูรายละเอียด

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ บริบทโรงเรียนชลประทานวิทยา ดูรายละเอียด


UPDATE : 2018-08-10 17:17:41

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved