สภาพอากาศ
ภายในโรงเรียนชลประทานวิทยา
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
ฝุ่น PM 2.5
อุณหภูมิ
ฝุ่น PM 10
ความชื้น