รายะเอียดผลงาน : สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad เหรียญรางวัล
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 มกราคม 2563
รางวัลที่ได้ เหรียญรางวัล
จากการแข่งขัน สอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด วิชาคณิตศาสตร์
ผู้ที่ได้รับ นายนนทพัทธ์ บุญเชิด
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

เด็กชายวีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร
ประถมศึกษาปีที่ 3/8

เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

เด็กชายปัณญ์ สุรศักดิ์ศิลป
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

เด็กชายณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

เด็กหญิงพีระดา นภาอัมพร
ประถมศึกษาปีที่ 2/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved