รายะเอียดผลงาน : การประกวดเดินแบบรุ่นอายุ 3 - 9 ปี รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การประกวดเดินแบบรุ่นอายุ 3 - 9 ปี
สถานที่แข่งขั้น ณ MBK Center
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงพชรมน สมาร์ท
ประถมศึกษาปีที่ 3/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved