รายะเอียดผลงาน : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 256 ชนะเลิศ ในการประกวดคัดไทย
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ ในการประกวดคัดไทย
จากการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 256
สถานที่แข่งขั้น เทศบาลนครปากเกร็ด
รายละเอียด วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัชรนันท์ อินทราฉัตรจามร ชั้น ป.3/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคัดไทยระดับประถมศึกษาตอนต้น
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved