รายะเอียดผลงาน : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลเกียรติยศ บุคคลตัวอย่างแห่งปี
ปีการศึกษา 2563
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ รางวัลเกียรติยศ บุคคลตัวอย่างแห่งปี
จากการแข่งขัน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
สถานที่แข่งขั้น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved