รายะเอียดผลงาน : ASMOPSS 2022 ในวิชาคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรการสอบแข่งขัน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรการสอบแข่งขัน
จากการแข่งขัน ASMOPSS 2022 ในวิชาคณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน ASMOPSS 2022 ครั้งที่ 12 ในวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนชลประทานวิทยา
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายธีรสิทธิ์ เลิศวรสิริกุล
ประถมศึกษาปีที่ 1/15

เด็กชายพิทยุตฆ์ ชนวัฒนา
ประถมศึกษาปีที่ 2/15

เด็กชายฉันท์ชนก ลุณาวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2

เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา ศิริองอาจ
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กหญิงปวีธิดา อ่วมอิ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 1/3

เด็กชายภทร อิมะนันทน์
ประถมศึกษาปีที่ 1/14

เด็กหญิงณรัก อยู่ชมบุญ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กชายณรงค์เดช ช้างม่วง
ประถมศึกษาปีที่ 1/15

เด็กชายนาวา รักพ่วง
ประถมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กชายชยกร หิรัญปุณณดา
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กหญิงชนกชนม์ หลักคำ
ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงกัญญะวีช์ เหลี่ยมสมบัติ
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒนรัชต์
ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิงกานต์ชนิน ศรารัชต์
ประถมศึกษาปีที่ 2/15

เด็กชายรวินท์ ชลานันต์
ประถมศึกษาปีที่ 2/7

เด็กชายนราธิป โชติพันธุ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กชายวีรวิทย์ ฐิติสิทธิกร
ประถมศึกษาปีที่ 6/12

เด็กชายดนัยณัฏฐ์ บุญโพธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

เด็กหญิงวรางคนา วินุราช
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กชายปัณญ์ สุรศักดิ์ศิลป
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

เด็กหญิงศศิรดา สืบวัน
ประถมศึกษาปีที่ 5/9

เด็กชายภัททมน บุญพ่วงสัมฤทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 5/15

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แจ่มแจ้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

เด็กชายวิชชา สุนทรวงษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายภูดิส ภาชีรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved