รายะเอียดผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560
ผู้ที่ได้รับ นางบัวพันธ์ เนติ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved