รายะเอียดผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจิดาภา วงศ์เกษม

เด็กหญิงฐปณิชย์ ชำนาญแก้ว

นางสาวพิศุทธินี บัวเผื่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ผู้ควบคุม นางสาวดวงดาว แซ่เอี้ย

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved