รายะเอียดผลงาน : ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
รางวัลที่ได้ ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายละเอียด นายอำนวย แตงไทย ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น นายชุติพนธ์ ตู้ธนบัตร ได้รับรางวัลครูดีเด่น นางสาวสุกาญจน์ณา รอดพุก ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสุกาญจน์ณา รอดพุก

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved