รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้า และบริการ รางวัลเหรียญทองแดง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทองแดง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเ
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้า และบริการ
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายจาษุมร ทรัพย์สุทธิ์

เด็กชายวสุรัตน์ คนหาญ

เด็กชายณฐกร วุฒิจันทร์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved