รายะเอียดผลงาน : การแข่งพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลหรียญเงิน งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญเงิน งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี
จากการแข่งขัน การแข่งพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนการันต์ศีกษาจังหวัด นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวศุภากร มากดำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved