รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน รางวัลหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ
จากการแข่งขัน การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัดดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงศิรประภา น่วมทิม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved