รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน โครงการยุวมัคคุเทศก์ รางวัลหรียญทอง รายการ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญทอง รายการ
จากการแข่งขัน การแข่งขัน โครงการยุวมัคคุเทศก์
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายศุภณัฐ เพชรนภาพรรณ

เด็กชายอานัส ชอดก้า

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved