รายะเอียดผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS) ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ประเภทรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved