รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายนำ้ Bangkok Swimming 2016
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
รางวัลที่ได้ -
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายนำ้ Bangkok Swimming 2016
สถานที่แข่งขั้น กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายสุดเขต โอบอ้อม
ประถมศึกษาปีที่ 6/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved