รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายจิรวัฒน์ พลงาม

นายปุณบพิธ แวดวงทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศุภวิชญ์ ศิลาพร
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้ควบคุม นางสาวปรางทิพย์ เมธาวิริยะศิลป์

นางสาววาสนา ศิลาพร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved