รายะเอียดผลงาน : การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ศลิษา

ผู้ควบคุม นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเวียง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved