รายะเอียดผลงาน : การประกวดเล่านนิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การประกวดเล่านนิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกนกพิชญ์ ศรีวิชัย

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved