รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงชลชนิตรา ยุติธรรมนนท์

เด็กชายธนกฤต ญาณนาม

ผู้ควบคุม

นางชุติกาญจน์ เมตตาจิตร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved