รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web Editorม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web Editorม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวพิมพ์ธนิต จินตนสถิตย์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมณีสร วิจารณกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ผู้ควบคุม

นางสุวิมล สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved