รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขัน มารยาทไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและเกียรติบัต
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและเกียรติบัต
จากการแข่งขัน รายการแข่งขัน มารยาทไทย
สถานที่แข่งขั้น เทศบาลนครปากเกร็ด ณ ห้องประชุมชั้น 5
รายละเอียด เนื่องในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2559 รายการแข่งขัน มารยาทไทย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เด็กชายศุภกร สุขวัฒนผล ป.2/11 เด็กหญิงสุภัสสรา ศุภเอม ป.2/11
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved