รายะเอียดผลงาน : ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change The World Speech Contest ครั้งที่ 4 / 2559 รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change The World Speech Contest ครั้งที่ 4 / 2559
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกรกฤช อิศรัตน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved