รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น สิ่งประดิษฐ์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
จากการแข่งขัน รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น สิ่งประดิษฐ์
สถานที่แข่งขั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. เขตลาดกระบัง
รายละเอียด งาน โครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS 2016 “วิทยาศาสตร์ก้าวไกลกับสะเต็มศึกษา” รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น สิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย 1 เด็กชายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์ ม.3/4 2 เด็กชายสุรพัฒน์ ศุภเอม ม.3/8 3 เด็กชายภานุกร ขาวสุทธิ์ ม.3/8 4 นายจาษุมร ทรัพยสุทธิ์ ม.6/1 5 นายนนทกร บุญกล่อม ม.6/1 6 นายจิระพงษ์ วัดแก้ว ม.6/1 7 นายอธิคม ศักดิ์เชิดชูตระกูล ม.6/1 8 นายอนันต์ วศินสิทธิโชค ม.6/1 9 เด็กชายพีรวิชญ์ พาพรหม ม.3/1
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved