รายะเอียดผลงาน : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล
จากการแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
สถานที่แข่งขั้น สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
รายละเอียด นำตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยมีจำนวนนักเรียน 12 คน ต่อไปนี้ ด.ช. วรายุส เฉยฉิด ม.4/1 ด.ช. ณัฎชนน ดิษสวรรค์ ม.4/1 ด.ช. ฉัตรมงคล สมอหอม ม.4/4 นายภากร โตจันทร ม.5/4 นายปฎิภาน พานิชกิจโกศลกุล ม.5/4 นายธนสินตั้ง เสถียรพันธ์ุ ม.5/4 นายกีรติ ศรีโรจน์ ม.5/4 นายศิวกร รุ่งคล้าย ม.5/4 นายนันทกร ศรีสาพรัธ์ ม.6/1 นายอัครเดช เลี้ยงรักษา ม.6/2 นายเด่นดนัย มีสุข ม.6/4 ด.ช. วิชณ์ภาส หาญเวญเวช ม.2/2
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved