รายะเอียดผลงาน : การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 ดช. จักพรรณ ศรีรอดบาง ดช. ปุณณัตถ์ ปานะชาติ ดช. พิพัฒน์ ชัยประเศียร
ผู้ที่ได้รับ นายจักพรรณ ศรีรอดบาง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายพิพัฒน์ ชัยประเศียร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved