รายะเอียดผลงาน : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดช. กันตพัฒน์ สุวรรณหงษ์)(ดช. ศิรพัฒน์ ศิริสมบูรณ์) (ดญ. อัสมา เรืองกัลปวงศ์) ครูกำกับ(นส. วาสนา โชติวุฒิพัฒนา)(นส. จิราวรรณ ประจันตะเสน)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved