รายะเอียดผลงาน : โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4 ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ค
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ค
จากการแข่งขัน โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
สถานที่แข่งขั้น มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4 ครู Mrs. Lennyl Espinosa Go ได้ร่วมโครงการประกวด
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved