รายะเอียดผลงาน : โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ ได้ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจ
จากการแข่งขัน โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
สถานที่แข่งขั้น มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวด
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved