รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 (นาย วิชชุภาส อำไพลาภสุข)ครูกำกับ(นส. จิราวรรณ ประจันตะเสน)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved