รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อันดับ 5
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 5
จากการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 นางสุภาพร แตงไทย นายปราโมทย์ ใยจุ้ย
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved