รายะเอียดผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5 ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด นส. ดวงดาว แซ่เอี้ย นาง. สุภาพร แตงไทย
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved