รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อันดับ 13
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 13
จากการแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (ดญ. วีนัส เรืองหิรัญ)ครูกำกับ(นส.วุสิมา หีบสัมฤทธิ์)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved