รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 อันดับ 9
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 9
จากการแข่งขัน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด (นาย ณัฐกิตต์ ฟุ้งเจริญ)คูรกำกับ(นส.วาสนา โชติวุฒิพัฒนา)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved