รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘บท) ม.1-ม.3 อันดับ 8
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ อันดับ 8
จากการแข่งขัน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘บท) ม.1-ม.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘บท) ม.1-ม.3 (นาย ศตพล เพชรประดับ)(นายสุรพัฒน์ ศุภเอม) ครูกำกับ(นางอัญชลี ศรีสาคร)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved